KonkursPuchar Polski - Wytypuj WynikRegulamin Konkursu „Puchar Polski – wytypuj wynik” Powrót

Regulamin Konkursu „Puchar Polski – wytypuj wynik”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich prowadzony jest konkurs pod nazwą „Puchar Polski – wytypuj wynik” (dalej: „Konkurs”).

1.2 Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Polski Związek Piłki Nożnej, z siedzibą w Warszawie 02-366 przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, pod numerem KRS 0000091546, NIP 526-17-27-123 (dalej: „Organizator”).

1.3 Konkurs jest organizowany i przeprowadzany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1.4 Konkurs będzie trwał od 22.09.2014 r. do 19.04.2015 r. (dalej: „Data Zakończenia Konkursu”).

§ 2. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

2.1 Konkurs polega na typowaniu wyników meczów Pucharu Polski w sezonie 2014/2015, począwszy od fazy 1/16 finału Pucharu Polski, która zostanie rozegrana 24.09.2014 r., aż do fazy 1/2 finału Pucharu Polski, która zostanie rozegrana 1.04.2015 r. i 8.04.2015 r. (dalej: „Mecze”).

2.2 W Konkursie, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, może brać udział każdy internauta bez względu na wiek (dalej: „Uczestnik”).

2.3 Uczestnicy małoletni biorą udział w Konkursie za zgodą jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego.

2.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.

2.5 Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik musi zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody przez Organizatora.

2.6 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacja (w razie wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją Regulaminu).

2.7 Uczestnicy Konkursu typują wyniki w aplikacji dostępnej na stronie pzpn.pl (dalej „ Strona Internetowa”), udostępniając Organizatorowi swój pseudonim.

2.8 W aplikacji dostępnej na Stronie Internetowej należy wskazać prawidłowe rozstrzygnięcia poszczególnych Meczów, a następnie wygenerować plik .jpg z wytypowanymi przez Uczestnika wynikami Meczów i przesłać go, jako zgłoszenie konkursowe, na adres e-mail: socialmedia@pzpn.pl. Zgłoszenia konkursowe mogą być nadsyłane do 31.03.2015 r.

2.9 Za wskazanie prawidłowego rozstrzygnięcia jednego z Meczów Uczestnik otrzyma trzy punkty. W przypadku wskazania nieprawidłowego rozstrzygnięcia jednego z Meczów Uczestnik nie otrzyma żadnych punktów.

2.10 W ramach Konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów nagrody głównej. Zostaną nimi Uczestnicy, którzy poprawnie wytypuje całą drabinkę Meczów (tj. poprawnie wytypują wyniki wszystkich Meczów, których dotyczy Konkurs). Dla wyłonienia laureatów nagrody głównej liczy się nie tylko prawidłowość wytypowania całej drabinki Meczów przez Uczestnika, ale również kolejność przesłania zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika (decyduje data, godzina, minuta i sekunda wpływu zgłoszenia do Organizatora), najkrótszy czas wytypowania wyników Meczów przez Uczestnika (ustalony przez aplikację konkursową) oraz przesłanie zgłoszenia konkursowego jeszcze przed startem rozgrywek o Puchar Polski, czyli do dnia 23.09.2014 r. do godziny 18:00.

2.11 Jeśli żaden Uczestnik Konkursu nie wytypuje poprawnie całej drabinki Meczów, trzy nagrody główne zostaną przyznane Uczestnikom, którzy poprawnie wytypowali skład finału Pucharu Polski w sezonie 2014/2015 (tj. prawidłowo wskazali uczestniczące w tym Meczu drużyny piłkarskie) oraz zdobyli największą liczbę punktów, o których mowa w pkt 2.9 powyżej. Aby wygrać główną nagrodę należy wytypować finalistów Pucharu Polski w sezonie 2014/2015 jeszcze przed startem tych rozgrywek, czyli najpóźniej do dnia 23.09.2014 r. do godziny 18:00. Dla wyłonienia laureatów nagrody głównej liczy się w takim przypadku również kolejność przesłania zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika (decyduje data, godzina, minuta i sekunda wpływu zgłoszenia do Organizatora) oraz najkrótszy czas wytypowania przez Uczestnika składu finału Pucharu Polski w sezonie 2014/2015 (ustalony przez aplikację konkursową).

2.12 Nagrody pocieszenia (w liczbie dwudziestu pięciu) zostaną przyznane Uczestnikom, którzy zdobyli największą liczbę punktów, o których mowa w pkt 2.9 powyżej, czyli wytypowali najwięcej poprawnych rozstrzygnięć Meczów. Dla wyłonienia laureatów nagród pocieszenia liczy się również kolejność przesłania zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika (decyduje data, godzina, minuta i sekunda wpływu zgłoszenia do Organizatora) oraz najkrótszy czas wytypowania wyników Meczów przez Uczestnika (ustalony przez aplikację konkursową).

2.13 W Konkursie zostaną przyznane nagrody w postaci:

  1. 3 x Nagroda główna – podwójne zaproszenia VIP na finał Pucharu Polski w sezonie 2014/2015 o wartości 2000 złotych brutto.
  2. 25 x Nagroda pocieszenia – Bilety I kat. na finał Pucharu Polski w sezonie 2014/2015 o wartości 100 zł brutto.
  3. Laureaci Nagrody głównej otrzymają również dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 200 zł brutto które nie będą im wydawane, ale zostaną przeznaczone na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagród, stosownie do postanowień pkt 2.19 poniżej.

2.14 W terminie 3 dni roboczych od Daty Zakończenia Konkursu, laureaci nagród zostaną poinformowani przez organizatora o przyznaniu nagrody, poprzez wskazanie na Stronie Internetowej pseudonimów laureatów.

2.15 Laureaci powinni przesłać w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt 2.14 powyżej, za pośrednictwem e-maila (na adres: socialmedia@pzpn.pl) swoje imię i nazwisko, PESEL nr telefonu oraz adres, na który nagroda zostanie wysłana.

2.16 Jeśli laureat Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków Regulaminu przysługujące mu prawo do nagrody wygasa. Brak przesłania przez laureata wiadomości, o której mowa w pkt 2.15 powyżej, na wskazany tam adres e-mail Organizatora i we wskazanym tam terminie jest równoznaczny z rezygnacją z otrzymania nagrody przez laureata. W takiej sytuacji prawo laureata do nagrody wygasa, a nagroda niewysłana laureatowi z powodu nie podania przez niego w określonym powyżej terminie adresu korespondencyjnego, na który miała zostać wysłana nagroda, pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez laureata danych kontaktowych m.in. adresu e-mail, nr telefonu, adresu oraz innych danych niezbędnych do jego identyfikacji i przekazania nagrody.

2.17 Nagrody zostaną wydane poprzez wysłanie ich do laureatów Konkursu za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez laureata, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych laureata, o których mowa w pkt 2.15 powyżej.

2.18 Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagród, ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.

2.19 Wydanie nagród laureatom Konkursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody dodatkowe, o których mowa w pkt 2.13 ppkt 3 powyżej, będą każdorazowo przeznaczane na zapłatę podatku od nagrody oraz nie będą wydawane bezpośrednio na ręce laureatów. Dla celów rozliczeń podatkowych związanych z wydaniem nagrody laureat Konkursu może zostać poproszony o dodatkowe informacje lub dokumenty niezbędne na gruncie obowiązujących przepisów prawa, co może być warunkiem wydania laureatowi nagrody.

2.20 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których zgłoszenia konkursowe zawierać będą pseudonimy wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobre imię Organizatora lub osób trzecich.

§ 3 Komisja konkursowa

3.1 Organizator powołuje Komisję konkursową, która czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Liczbę członków Komisji oraz osoby wchodzące w jej skład określa Organizator.

3.2 Do zadań Komisji konkursowej należy:
a) sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie,

b) podsumowanie Konkursu i wytypowanie laureatów nagrody głównej oraz laureatów nagród pocieszenia, na podstawie nadesłanych przez Uczestników zgłoszeń, w szczególności z uwzględnieniem wszystkich kryteriów określonych w § 2 Regulaminu.

3.3 Komisja pracuje na posiedzeniach niejawnych, w których nie mogą brać udziału Uczestnicy Konkursu. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół.

§ 4 Dane osobowe

4.1 Organizator (Polski Związek Piłki Nożnej, z siedzibą w Warszawie 02-366 przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, pod numerem KRS 0000091546, NIP 526-17-27-123) jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

4.2 Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, a także statystycznych, analitycznych oraz nawiązania kontaktu z Uczestnikiem.

4.3 Uczestnicy, podając swoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Konkursie, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Organizatora, w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu oraz przyznania, dostarczenia i rozliczenia nagród.

4.4 Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w ust. 4.3 powyżej, w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i przeprowadzeniem Konkursu obejmuje także rozpowszechnienie w publicznej sieci Internet imienia i nazwiska Uczestnika.

4.5 Dane osobowe Uczestników będą przechowywane w sposób zabezpieczający ich ujawnienie i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

4.6 Uczestnikowi, którego dane osobowe zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych związanym z Konkursem, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia.

4.7 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich podanie i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora jest warunkiem udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od dnia poinformowania o wynikach Konkursu na Stronie Internetowej.

5.2 Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

5.3 Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt 5.1 powyżej nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

5.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnicy zgłaszający reklamacje zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

§ 6 Postanowienia końcowe

6.1 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

6.2 Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu i dokonywania zmian w Regulaminie z tym, że zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników i obowiązują od momentu podania ich do wiadomości Uczestników Konkursu przez publikację na Stronie Internetowej. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania Konkursu, z zastrzeżeniem, że odwołanie nie może mieć wpływu na prawa już nabyte przez jego Uczestników.

6.3 W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się