FederacjaAktualnościKomunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN Powrót

AktualnościFederacja

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN

 27 / 10 / 22 Autor: PZPN
Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN

Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski wskazuje na ważne zmiany w uchwale dotyczącej współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, zmieniając przepisy ww. uchwały, chce uporządkować sytuację na rynku menadżerskim, wobec odnotowania szeregu niepokojących zjawisk, na których cierpią zawodnicy, kluby oraz pośrednicy transakcyjni stosujący się do norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej.


Uchwałą nr XI/158 z 17 października 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN dokonał kilku istotnych zmian w Uchwale nr III/42 z 27 marca 2015 r. Zarządu PZPN w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi. Mają one na celu w szczególności objęcie ochroną zarówno zawodników, jak i pośredników transakcyjnych nienaruszających norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej, związanych z zawieraniem oraz realizacją umów pośrednictwa, w szczególności gdy strony określiły w nich, że zawarte są one na czas określony, na tzw. wyłączność.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej chce w ten sposób uporządkować sytuację na rynku menadżerskim, wobec odnotowania szeregu niepokojących zjawisk, na których cierpią zawodnicy, kluby oraz pośrednicy transakcyjni stosujący się do norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej.

W wyżej wskazanej uchwale rozszerzono definicję konfliktu interesów, w ramach którego określono, że gdy zawodnik, który ma ważną umowę pośrednictwa, zawierającą klauzulę jej wyłączności i w okresie jej obowiązywania podpisuje umowę pośrednictwa z innym pośrednikiem transakcyjnym, obowiązującą w tym samym czasie i na ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Takie naruszenie klauzuli wyłączności przez zawodnika skutkowało będzie dla niego odpowiedzialnością dyscyplinarną w wymiarze nie niższym niż 6 (sześć) miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji.

Ponadto pośrednik zobowiązany jest przed podpisaniem umowy pośrednictwa z zawodnikiem do upewnienia się, czy dany zawodnik nie ma już podpisanej ważnej umowy pośrednictwa z klauzulą jej wyłączności z innym pośrednikiem transakcyjnym (obejmującą ten sam zakres terytorialny lub poziom rozgrywkowy), w szczególności poprzez sprawdzenie w „Systemie rejestracyjnym pośredników PZPN”. Naruszenie przez pośrednika transakcyjnego tego obowiązku będzie skutkowało odpowiedzialnością dyscyplinarną, w szczególnie rażących przypadkach w wymiarze nie niższym niż 2 (dwa) lata bezwzględnego zakazu prowadzenia działalności przez tego pośrednika.

Tylko w sytuacji rażącego niewykonywania przez pośrednika transakcyjnego swoich obowiązków, zawodnik uprawniony będzie do rozwiązania umowy z tzw. ważnych przyczyn, nie narażając się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

W okresie obowiązywania umowy pośrednictwa jej wcześniejsze wykreślenie z „Systemu rejestracyjnego pośredników PZPN” jest możliwe w przypadku stwierdzenia jej nieważności lub jej nieistnienia prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. W przypadkach braku sporu pomiędzy zawodnikiem oraz pośrednikiem, decyzją zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Należy wskazać, że dotychczasowa ochrona norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej (art. 110 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN), a związanych z wykonywaniem działalności pośrednika transakcyjnego, w szczególności poprzez respektowanie zasad uczciwości, koleżeństwa i wzajemności, respektowania umów innych pośredników transakcyjnych na zasadzie („pacta sunt servanda”) została wzmocniona poprzez określenie konkretnych sankcji dyscyplinarnych za przewinienia związane z tą działalności.

Regulamin Newslettera
pobieranie strony...
Newsletter - zapisz się!
regulamin
Zapisz się
Wideo